Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2011

HƯỚNG DẪN
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

Số ……/HD - TĐKT

CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ….tháng 7 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 “ PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 2011” THEO TINH

 THẦNNGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII

         

Căn cứ Chỉ thị số 725/CT – TTg của Thủ tướng chính phủ, Thông báo số 190/TB – TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 03/CT - UBNDcủa Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Hướng dẫn số 11/HD – TĐKT của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (khoá II) về kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2011 “phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2011” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831 - 2011), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2011), 15 năm tái lập tỉnh (1997 - 2011) và ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Ban Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên hướng dẫn kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về truyền thống văn hiến – cách mạng của nhân dân Hưng Yên dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự cường, chủ động, sáng tạo và hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

2. Biểu dưong khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động, người lao động, các Hội doanh nghiệp thành phố, và huyện, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tập thể, cá nhân, hội viên có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt này.

II - NHỮNG NỘI DUNG CỦA ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011.

1. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thực hiện tất cả các biện pháp kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước.

3. Chăm lo đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp và tạo việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện tốt mối quan hệ lao động hài hoà, thân thiện giữa người sử dụng lao động và người lao động.

4. Đảm bảo giữ gìn môi trường sinh thái, vệ sinh lao động và an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, các tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí, đảm bảo giữ gìn an ninh và trật tự xã hội.

5. Tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động xây dựng phát triển cộng đồng xã hội, tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện, văn hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hoá trong các khu tập thể, công nhân lao động, học sinh, sinh viên và dân cư.

6. Thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, xây dựng các quy tắc ứng xử giữa người sử dụng lao động và người lao động, giữa chủ doanh nghiệp và khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động liên kết doanh nghiệp, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển ổn định và bền vững.

7. Tạo điều kiện, đảm bảo cho các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành lập và hoạt động có hiệu quả vì lợi ích của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động, lợi ích Nhà nước và xã hội.

8. Tổ chức tốt các hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động, xây dưng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề, các trường Đại học và Cao đẳng và các thành viên, hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt này.

9. Tích cực tuyên truyền điều lệ Hiệp hội, vận động các doanh nghiệp gia nhập và đóng góp xây dựng phát triển Hiệp hội, phát triển các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề, các phong trào do Hiệp hội tổ chức.

10. Phấn đấu 10% doanh nghiệp hội viên, thành viên của Hiệp hội không vi phạm những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 100% các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề xếp loại từ khá trở lên trong đó có 40% xếp loại xuất sắc. Mỗi hội viên, mỗi doanh nghiệp, mỗi Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, Hội ngành nghề, Hội làng nghề, trường Đại học, Cao đẳng, Ngân hàng…. Có một việc làm tốt, một công trình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại trên.

III - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG.

1.     Đối tượng:

Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các Hội viên Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề, các tập thể, cá nhân đang lao động, công tác, làm việc tại các doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp huyện và thành phố, các Hội làng nghề, Hội ngành nghề và cơ quan văn phòng Hiệp hội (gọi chung là các cơ quan đơn vị).

2.     Điều kiện để xét khen thưởng

 - Các cơ quan, đơn vị, các tập thể và cá nhân tích cự hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2011, tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị với các chỉ tiêu cụ thể.

- Các cơ quan, đơn vị, các tập thể và cá nhân được đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng phải có đầy đủ hồ sơ thành tích gửi về Ban Thi đua Khen thưởng của Hiệp hội  doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên.

3. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng.

- Bản đăng ký giao ước thi đua của cơ quan, đơn vị với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên; của tập thể, cá nhân với cơ quan, đơn vị.

- Bản báo cáo thành tích trong đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm và cả năm 2011 của cơ quan, đơn vị và của tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

- Đối với cơ quan, đơn vị phải có ý kiến nhận xét của cơ quan  quản lý nhà nước có liên quan.

- Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng phải gửi đúng thời gian quy định của Ban Thi đua Khen thưởng Hiệp hội.

IV – HÌNH THỨC VÀ CẤP ĐỘ KHEN THƯỞNG

1.Các hình thức và cấp độ khen thưởng gồm có:

- Huân chương lao động

- Cờ thi đua của Chính phủ

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Bằng khen của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

- Giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên.

2. Các danh hiệu thi đua

- Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

- Doanh nhân Hưng Yên tiêu biểu

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

- Tập thể lao động xuất sắc

- Bông hồng vàng

- Người sử dụng lao động giỏi

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện kế hoạch của Hiệp hội, tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua trong cơ quan, đơn vị.

2. Kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban thi đua Khen thưởng.

3. Đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm chia làm 2 đợt

Đợt 1: Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2011.

Đợt này tập trung lập thành tích kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Hưng Yên, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh  và 15 năm tái lập tỉnh và chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10). Các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết đợt 1, phát động thi đua tiếp theo “nước rút” phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

          Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

          Đợt 2: Từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2011.

Tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm và cả năm 2011. Tiến hành tổng kết phong trào thi đua năm 2011 và đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2011. Bình bầu các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng cho các  tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua do Hiệp hội phát động.

4. Ban Thi đua Khen thưởng Hiệp hội kết hợp với Báo Hưng Yên, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, trang Website và Bản tin của Hiệp hội mở chuyên mục, giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2011.

5. Hiệp hội sẽ tổ chức sơ kêt đợt 1 vào dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/ 10) và tổng kết cả đợt thi đua vào cuối năm 2011.

6. Ban Kiểm tra Hiệp hội tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hiệp hội triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hiệp hội về phát động đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2011.

7. Văn phòng, Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Hội viên và Đào tạo Hiệp hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và kết quả thi đua của các cơ quan, đơn vị, thường xuyên báo cáo Ban Thường trực Hiệp hội để tập trung chỉ đạo.

8. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên báo cáo, phản ảnh kịp thời về Ban Thường trực Hiệp hội về nhưng khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh trong phong trào thi đua để Ban Thường trực Hiệp hội tập trung giải quyết.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và tất cả các hội viên của Hiệp hội để thực hiện.

Nơi nhận:

-         T.T Tỉnh uỷ

-         T.T HĐND tỉnh

-         UBND tỉnh

-         Các Ban XD Đảng tỉnh

-         Sở Nội vụ

-         Phòng TM và CN Việt Nam

-         Hiệp hội DN NVV Việt Nam

-         Các Cơ quan Báo chí của tỉnh

-         Các Sở, Ngành liên quan

-         Ban CH Hiệp hội DN tỉnh

-         Các cơ quan, ĐVị trực thuộc HH

-         Lưu VP, TĐKT, TH

T.M BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH

Đặng Đình Quân