* Các ông: Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt các kết luận, nghị quyết.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh: Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XI
(9/8/2012)

* Các ông: Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt các kết luận, nghị quyết.

 

Hôm nay 9.8, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Dự và chủ trì hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự hội nghị có các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, các phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi hiến pháp năm 1992; Kết luận về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. BCH Trung ương Đảng khẳng định những thành tựu nổi bật đồng thời nêu những hạn chế, bất cập trong nội dung và việc thi hành Hiến pháp năm 1992. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 tập trung vào các nội dung, định hướng quan trọng là tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh các lực lượng xã hội phát triển đất nước; khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; phát huy nhân tố con người, xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.

Kết luận về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, BCH Trung ương Đảng khẳng định sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Quan điểm chỉ đạo và định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai: Tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, đồng thời quy định rõ ràng, cụ thể hơn các quyền của đại diện chủ sở hữu và quyền thống nhất quản lý của Nhà nước. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn, được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê...theo quy định của pháp luật và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời phải có nghĩa vụ chấp hành pháp luật về đất đai…

Tiếp đó, ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Mục tiêu Nghị quyết tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Đến năm 2020 cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở... góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. Các nhiệm vụ, giải pháp về xã hội trọng tâm là tạo việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là cho người nghèo, đồng bào thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trung ương xác định phòng, chống tham nhũng lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch…

Kết luận về “Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” nhấn mạnh: Xác định đúng và làm tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, góp phần làm trong sạch bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ. Định hướng cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020, trong đó điều chỉnh mức lương tối thiểu, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp, đổi mới cơ chế quản lý tiền lương và thu thập... Trong các năm 2012-2013 phải khẩn trương bổ sung, sửa đổi một số chính sách nhằm sớm khắc phục những bất hợp lý nổi cộm hiện nay, đồng thời khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách chế độ tiền lương giai đoạn 2013-2020 cùng với các đề án liên quan bảo đảm cho cải cách tiền lương thu được hiệu quả.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 12.7.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI. Theo Kế hoạch, việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết ở cấp huyện hoàn thành trong tháng 9.2012, ở cơ sở hoàn thành trong tháng 10.2012. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, vận dụng một cách sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch đề ra. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, học tập để hiểu rõ, nắm vững các kết luận, nghị quyết. Trên cơ sở đánh giá tình hình, những hạn chế, yếu kém và quán triệt mục tiêu, nội dung, giải pháp của các kết luận, nghị quyết, mỗi cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ vận dụng để thực hiện, giải quyết những vấn đề đang đặt ra. Đảng bộ các huyện, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghị quyết tới cán bộ, đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Báo Hưng Yên