Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Ban chấp hành khoá II Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã họp phiên họp mở rộng kỳ 5.

Tới dự có đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh.Hội nghị đã  báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, kế hoach tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh(10/1831- 10/2011) 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 – 7/2011) 15 năm  tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 – 1/1/2011) và ngày Doanh nhân Việt Nam ( ngày 13 tháng 10).


Trong thời gian qua, Hiệp hội đã hoàn thành tốt các công tác nhiệm vụ chủ yếu, phát huy tốt vai trò của Hiệp hội là tổ chức đại diện, bảo vệ  quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các tổ chức Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,  là chỗ  dựa tin cậy và cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.


6 tháng đầu năm đã kết nạp được 93 Hội viên mới, đạt 155% kế họach cả năm. Nâng tổng số Hội viên chính thức của toàn Hiệp hội đến nay là 1.238 Đã thành lập mới 2 Hội làng nghề là: Hội làng nghề tái chế kim loại màu thôn Văn Ổ, Hội làng nghề tái chế kim loại màu thôn Xuân Phao(Văn Lâm) đạt 100% kế hoạch năm. Nâng tổng số các Hội doanh nghiệp huỵên, thành phố, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề trực thuộc Hiệp hội quản lý đến nay là 21 Hội ( trong đó có 10 Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, 8  Hội làng nghề, 3 Hội ngành nghề).


          Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hiệp hội năm 2011, Hội nghị nhấn mạnh công tác 6 tháng cuối năm cần tập trung làm đó là:


Tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham gia ý kiến xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến chính sách  pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch Tập huấn chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, đào tạo nghề nông thôn; Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn xúc tiến thương mại và đầu tư mở rộng quan hệ đối ngoại; Thực hiện tốt công tác đại diện người sử dụng lao động; Chú trọng công tác tổ  chức xây dựng phát triển  Hiệp hội; Công tác Thi đua Khen thưởng phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên, thành viên của Hiệp hội không vi phạm những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 100% các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, các Hội ngành nghề, Hội làng nghề xếp loại từ khá trở lên trong đó có 40% xếp loại xuất sắc. Mỗi hội viên, mỗi doanh nghiệp, mỗi Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, Hội ngành nghề, Hội làng nghề, trường Đại học, Cao đẳng, Ngân hàng…. Có một việc làm tốt, một công trình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả; Các hoạt động hướng tới  kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm tái lập Tỉnh, và ngày Doanh nhân Viêt Nam, mỗi hội viên, mỗi doanh nghiệp, mỗi Hội doanh nghiệp huyện, thành phố, Hội ngành nghề, Hội làng nghề, trường Đại học, Cao đẳng, Ngân hàng…. Có một việc làm tốt, một công trình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.