Ngày 15 tháng 6 năm 2012, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên khóa II tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ 7 tại Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2012, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên khóa II tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ 7 tại Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

 

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Lãnh đạo huyện Ân Thi và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Ban chấp hành Hội doanh nghiệp huyện Ân Thi, đại diện Báo Doanh nghiệp và Đầu tư, Báo Hưng Yên, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài phát thanh huyện Ân Thi.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Quân - Chủ tịch Hiệp hội đã báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động của Hiệp hội trong 6 tháng đầu năm  và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012, thảo luận kế hoạch hành động của Hiệp hội thực hiện Nghị quyết số 09/NQ – TW của Bộ chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội khóa II nhiệm kỳ 2009 – 2014 và một số vấn đề quan trọng khác .

          Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hiệp hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác chủ yếu theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành đề ra. Các hoạt động tham mưu, góp ý xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, đặc biệt tham mưu cho tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thưc hiện Nghị quyết 09/NQ – TW.

          Trong điều kiện hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kinh tế suy giảm, kinh phí của Hiệp hội rất hạn hẹp, theo phương châm tự chủ, tự trang trải thì việc duy trì đẩy mạnh các hoạt động và đạt được kết quả trên là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống Hiệp hội. Chất lượng hoạt động tiếp tục được nâng cao, hiệu quả, vai trò, uy tín của Hiệp hội ngày càng được nâng cao trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

          Hội nghị cũng nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm và trong những năm tiếp theo, Hiệp hội cần tập trung tiếp tục triển khai các hoạt động: Cung cấp thông tin, các hoạt động thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nghề nông thôn, đào tạo doanh nghiệp và doanh nhân, tích cực tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc, chương trình quốc gia về phát triển bền vững và an toàn vệ sinh lao động, chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, chương trình tạo việc làm gắn với xóa đói giảm nghèo tại địa phương; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 22/CT- TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức và quản lý của Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp huyện và thành phố, các Hội ngành nghề và các Hội làng nghề theo hướng  tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao tính tự chủ, năng động, sáng tạo và hiệu quả. Chú trọng công tác chăm sóc hội viên, tập trung tuyên truyền vận động, phát triển hội viên ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề; Tiếp tục kiện toàn Ban chấp hành Hiệp hội, Ban chấp hành một số Hội doanh nghiệp, chỉ  đạo các Hội doanh nghiệp hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới; Tăng cường các biện pháp tích cực khai thác các nguồn thu để tăng kinh phí phục vụ cho các hoạt động và triển khai các chương trình dự án lớn của Hiệp hội.

 Hội nghị nhất trí bầu bổ sung 11 đồng chí là Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành, doanh nghiệp vào Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên khóa II, nhiệm kỳ 2009 – 2014 và thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên khóa II.