Ngày 6/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; một số vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo tại hội nghị, đến hết năm 2011 cả nước có trên 370.000 tổ hợp tác, thu hút khoảng 3 triệu thành viên; 19.500 hợp tác xã (HTX), 54 liên hiệp HTX (tăng 4.659 HTX so với năm 2001), thu hút khoảng 10 triệu xã viên, đào tạo việc làm cho trên 2 triệu người lao động.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, với những tác động tích cực từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực, số tổ hợp tác tiếp tục tăng lên, các HTX đã cơ bản chuyển đổi xong, số HTX thành lập mới nhiều hơn trước với các mô hình đa dạng hơn. Kinh tế tập thể đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, được củng cố một bước về tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo tiền đề để tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển KTTT trong những năm tới. Tuy nhiên việc triển khai Nghị quyết đã đạt được kết quả bước đầu, song hoạt động KTTT vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Tại hội nghị đại biểu một số tỉnh đã đóng góp ý kiến, thảo luận một số vấn đề về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, đặc biệt là chính sách về cán bộ và đào tạo nguồn lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, môi trường. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển KTTT. Các liên minh HTX, HTX cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KTTT ngày càng phát triển. Tiếp tục bám sát 5 quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết  trung ương 5 khóa IX, vận dụng sáng tạo trong thực tế phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt tinh thần của Nghị quyết, làm rõ bản chất KTTT để cho toàn thể cán bộ đảng viên, những người làm công tác có liên quan đến KTTT và người dân hiểu đúng bản chất và thấy rõ vai trò quan trọng của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cần xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết về KTTT.

Theo Hungyen.gov.vn