Triển khai Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII): “Về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”

Triển khai Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII): “Về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” và Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư khoá X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị  khóa VIII trong tình hình mới, Hướng dẫn số 17/ HD – BTCTW ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ban tổ chức Trung ương và Thông báo số 828/TB – TU ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện thí điểm kết nạp những người  là chủ doanh nghiệp tư nhân  đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Đề ra mục tiêu xây dựng hạt nhân chính trị và giúp doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Hiệp hội doanh nghệp tỉnh Hưng Yên đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch phát triển Đảng viên và tổ chức Đảng trong DNTN trên địa bàn tỉnh.

Đã có 50 người là chủ doanh nghiệp tư nhân, hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh được Hiệp hội giới thiệu tham gia và đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức  mở lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.

Lớp học được tổ chức vào ngày 07 tháng 6 năm 2013, tại số 21 Chùa Chuông – Hiến Nam – TP Hưng Yên và diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 07 tháng 6 và kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 2013.

Tới dự Lễ khai giảng lớp học có các đồng chí Lãnh đạo và đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối; phóng viên Báo, Đài của tỉnh.

Kết thúc khóa học, các học viên được học và tìm hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng, học tập và làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Hà Hương