Đại hội lần thứ nhất

Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại xã Trưng trắc huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Hội làng nghề Đông Nam Dược huyện Văn Lâm  tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011 – 2016.

          Tới dự và chỉ  đạo Đại hội có đồng chí Đặng Đình Quân - Chủ tịch Hiệp hội  doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm. Tham dự Đại hội còn có các đại biểu đại diện cho 21 Hội doanh nghiệp huyện và  thành phố, các Hội làng nghề, Hội ngành nghề  trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội, Ban Kiểm tra Hội Báo cáo toàn thể hội viên Hội làng nghề Đông Nam Dược Văn Lâm đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiên các mục tiêu nhiệm vụ của Hội đề ra kể từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đến nay như: tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luập của Nhà nước, các Quy định của địa phương, các Nghị quyết của Hịệp hội, của Ban chấp hành Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền điều lệ Hiệp hội, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh và người làm nghề Đông Nam Dược trong các làng nghề trên địa bàn huyện gia nhập Hội, tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề  xuất của Hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh đối với Lãnh đạo các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chú trọng đến công tác giúp đỡ các cơ sở sản xuất về thông tin, thị trường, giá cả, tiếp cận các nguồn vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội, thực hiện các phong trào thi đua  yêu nước, xây dựng Hội và Hiệp hội phát triển bền vững.

Các hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Văn Lâm.

Đại hội nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề sau:

Một là: Hoạt động của Hội làng nghề Đông Nam  Dược phải gắn liền với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống và xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Lâm.

Hai là: phải kiên trì thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu phát triển Hội làng nghề Đông Nam Dược Văn Lâm, luôn luôn sáng tạo, năng động, đổi mới về tổ  chức , phương hướng, nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn và  yêu cầu của các cơ sở  sản xuất kinh doanh và những người làm nghề Đông Nam dược trong các làng nghề và trên địa bàn huyện, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về Hội cho các cán bộ tham gia làm công tác Hội.

Ba là: Thường xuyên tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Văn lâm, của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, tăng cường sự liên kết , hợp tác giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh Đông Nam Dược trên địa bàn tỉnh, các Hội doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời Đại hội lần thứ nhất Hội làng nghề Đông Nam Dược Văn Lâm cũng kêu gọi tòan thể hội  viên của Hội, các cơ sở sản xuất kinh  doanh và những người làm nghề Đông Nam Dược trong các làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm phát huy truyền thống yêu nước, yêu nghề, yêu quê hương, nêu cao ý trí tự cường, đoàn kết thống nhất, liên kết cộng đồng, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm, Nghị  quyết Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ hai, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Hội làng nghề Đông Nam Dược Văn Lâm, phấn đấu đưa Hội làng nghề Đông Nam Dược Văn Lâm trở thành Hội  xuất sắc toàn diện trong các Hội làng nghề trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huỵện Văn Lâm và xây dựng phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên.