Trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thêm 28 dự án đầu tư, với số vốn đăng ký 1.790,6 tỷ đồng và 79,06 triệu USD; trong đó 5 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng kí đạt 47,2 triệu USD

Như vậy tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 983 dự án (765 trong nước, 218 nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký 55,09 nghìn tỷ đồng và 2,75 tỷ USD. Đã có thêm 10 dự án đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm mới trên 1.800 lao động. Tổng số dự án đi vào hoạt động 585 dự án, giải quyết việc làm trên 9,8 vạn lao động.

Hungyen.gov.vn