Theo tin từ Cục thuế tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm 212, trên địa bàn tỉnh có 17 doanh nghiệp có số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước tỉnh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đạt ở mức cao(trên 10 tỷ đồng/doanh nghiệp).

<p>Theo tin từ Cục thuế tỉnh&nbsp; Hưng Y&ecirc;n, 6 th&aacute;ng đầu năm 212, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh c&oacute; 17 doanh nghiệp c&oacute; số thuế đ&atilde; nộp v&agrave;o ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước tỉnh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đạt ở mức cao(tr&ecirc;n 10 tỷ đồng/doanh nghiệp).</p> <p>C&oacute; 6 doanh nghiệp c&oacute; số thuế đ&atilde; nộp đạt ở mức cao hơn số thuế doanh nghiệp đ&atilde; nộp cả năm 2011. Điển h&igrave;nh c&oacute; C&ocirc;ng ty cổ ph&agrave;n đầu tư ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ Bia - Rượu - Nước giải kh&aacute;t H&agrave; Nội đ&atilde; nộp ng&acirc;n s&aacute;ch tr&ecirc;n 115 tỷ đồng, c&ocirc;ng ty TNHH MTV Th&eacute;pH&ograve;a Ph&aacute;t đ&atilde; nộp thuế 113,2 tỷ đồng bằng 161,25% số thuế đ&atilde; nộp của c&ocirc;ng ty trong cả năm 2011.</p> <p>Cục thuế cho biết trong số 17 doanh nghiệp c&oacute; số thuế nộp cao th&igrave; c&oacute; 9 doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp ngo&agrave;i quốc doanh, 6 doanh nghiệp c&oacute; vốn đầu tư nước ngo&agrave;i, 2 doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp Nh&agrave; nước./.</p>