HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Hung Yen Business Association

Đề xuất miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Đề xuất miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

TheLEADERMiễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Đề xuất miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được giảm 3% - 5% so với mức thuế suất phổ thông.

Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội mà Bộ Tài chính đang soạn thảo về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cụ thể, để được miễn thuế theo điều khoản trên, hộ kinh doanh phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế theo quy định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, không bao gồm trường hợp doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế dưới 12 tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế ngay kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Sau thời gian miễn thuế, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi (thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế) tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có) quy định tại khoản này, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ thực hiện mứcthuế thu nhập doanh nghiệp từ 15 - 17%.

Dự thảo nêu rõ, thuế suất 15% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Thuế suất 17% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người, trừ doanh nghiệp quy định nêu trên.

Hiệnnay, mức thuế suất phổ thông là 20% nên đề xuất mức thuế suất 15% và 17% thì doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được giảm 3% - 5% so với mức thuế suất phổ thông.

Nghị quyết trên được đưa ra nhằm tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất, đặc biệt khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp(thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ), từ đó hướng tới mục tiêu có01 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Tính đến cuối năm 2018, Việt Nam có khoảng 715.000 doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, 66% trong số này là doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ. 

Đề xuất miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được giảm 3% - 5% so với mức thuế suất phổ thông.

Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội mà Bộ Tài chính đang soạn thảo về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cụ thể, để được miễn thuế theo điều khoản trên, hộ kinh doanh phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế theo quy định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, không bao gồm trường hợp doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế dưới 12 tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế ngay kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Sau thời gian miễn thuế, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi (thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế) tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có) quy định tại khoản này, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ thực hiện mứcthuế thu nhập doanh nghiệp từ 15 - 17%.

Dự thảo nêu rõ, thuế suất 15% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Thuế suất 17% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người, trừ doanh nghiệp quy định nêu trên.

Hiệnnay, mức thuế suất phổ thông là 20% nên đề xuất mức thuế suất 15% và 17% thì doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được giảm 3% - 5% so với mức thuế suất phổ thông.

Nghị quyết trên được đưa ra nhằm tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất, đặc biệt khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp(thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ), từ đó hướng tới mục tiêu có01 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Tính đến cuối năm 2018, Việt Nam có khoảng 715.000 doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, 66% trong số này là doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ. 

Theo THELAEDER.VN