Quốc hội giám sát tối cao việc bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực đến hết 31/12. Trưởng đoàn giám sát là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Sáng 21/6, Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" với 448/449 đại biểu có mặt tán thành (91,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết của Quốc hội, Đoàn giám sát được thành lập sẽ do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn giám sát. Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Phó Trưởng đoàn Thường trực, còn các Phó trưởng đoàn gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Quốc hội lập đoàn giám sát tối cao về bảo vệ môi trường - 1

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" (Ảnh: Hồng Phong).

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trọng tâm của việc giám sát là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Từ kết quả giám sát, các cơ quan sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát (trong đó xác định cụ thể nội dung tập trung giám sát), các đề cương báo cáo, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát; quyết định điều chỉnh thành phần Đoàn giám sát trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Trưởng Đoàn giám sát.

Quốc hội lập đoàn giám sát tối cao về bảo vệ môi trường - 2

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường (Ảnh: Hồng Phong).

Báo cáo trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết một số ý kiến nhận định giới hạn nội dung giám sát tại dự thảo nghị quyết quá hẹp so với phạm vi của Luật Bảo vệ môi trường và đề nghị bổ sung nội dung giám sát để phù hợp với tính chất chuyên đề giám sát của Quốc hội.

Ý kiến khác đề nghị không giới hạn nội dung giám sát tại nghị quyết này, trọng tâm giám sát do Đoàn giám sát xác định và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết và các đề cương báo cáo.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua không giới hạn nội dung giám sát cụ thể về hoạt động kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, để bảo đảm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết với các nội dung cụ thể về mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương thức giám sát.