Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 1421/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 1 chế độ báo cáo mới ban hành, 4 chế độ báo cáo thay thế và bãi bỏ 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế. Ảnh minh họa: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo đó, 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý được bãi bỏ, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ gồm: báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử; bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC). 

Tại Quyết định số 1421/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 1 chế độ báo cáo mới ban hành, 4 chế độ báo cáo thay thế và bãi bỏ 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của mình, quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021 của Bộ Tài chính về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Cụ thể, chế độ báo cáo mới ban hành là báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.
Đối với 4 chế độ báo cáo định kỳ thay thế gồm: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thay thế bằng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020; báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay thế bằng báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy), theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước được thay thế bằng bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế, theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính; báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử được thay thế bằng bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế, theo quy định tại Nghi định số 123/2020/NĐ-CP.
Còn 3 chế độ báo cáo được bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, gồm: báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử; bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC).
Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí là tổ chức thu phí, lệ phí. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh. Đối với báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy), đối tượng thực hiện là tổ chức thu phí, lệ phí. Các báo cáo này được thực hiện theo quý.
Với báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế, đối tượng thực hiện là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước; tần suất thực hiện báo cáo theo tháng.
Cục thuế và chi cục thuế sẽ nhận các báo cáo qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế./.

Theo Thùy Dương/BNEWS/TTXVN

https://bnews.vn/bo-tai-chinh-bo-3-che-do-bao-cao-trong-linh-vuc-thue/252033.html