Giới thiệu

Trung tâm trọng tài thương mại D2 được thành lập theo quyết định số 138/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 27/01/2022. Trung tâm có chức năng giải quyết các tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại (là một sự lựa chọn khác so với giải quyết qua tòa án nhân dân)