Sắp xếp theo: Tên | Ngày | Nhóm

STT Tên văn bản Ngày lập Nhóm
1 Chỉ thị số 06/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, Hội nghị, công tác phí 16/08/2012
2 Đơn đăng ký gia nhập hội viên 16/08/2012
3 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 31/08/2012
4 Luật số: 48/2010/QH12 THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 29/08/2012
5 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN 04/09/2012
6 Luật Thuế TNDN 13/03/2012
7 Quyết định 16/08/2012
8 QUYẾT ĐỊNH số 914/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hưng Yên 16/08/2012
9 QUYẾT ĐỊNH số 1097/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phê duyệt Đề án Phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 16/08/2012
10 QUYẾT ĐỊNH số 854/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc điều chỉnh đơn giá ngày công lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 16/08/2012
11 QUYẾT ĐỊNH số 867/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc quy định giá nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 16/09/2012
12 THÔNG TƯ Số: 14/2010/TT-BKH Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 11/09/2012